CE hnojiva - bezpečná a účinná hnojiva na trhu EU

Zabezpečujeme testování, certifikaci hnojiv a jejich označení CE.

Jste výrobcem nového produktu a chcete jej rychle a bezproblémově uvést do prodeje? Jste dovozcem z třetích zemí mimo EU a nevíte jakou dokumentaci a testy potřebujete pro uvedení hnojivových výrobků na trh EU? Chcete se vyhnout problémům při inspekci kontrolních orgánů? V následujícím článku Vám poradíme jak na to!

Jak to bylo a jak to bude? Nové nařízení č. 2019/1009

Nařízení 2019/1009 vstoupilo v platnost 15. července 2019 a po tříletém přechodném období je účinné od 16. července 2022. Do té doby bylo stále platné nařízení č. 2003/2003, o hnojivech.
Na základě nabytí účinnosti nového Nařízení EU o hnojivých výrobcích č. 2019/1009, které ruší platnost Nařízení č. 2003/2003, nebude od 16. července 2022 možné uvádět do oběhu nově vyrobená hnojiva s označením ES. V tomto režimu bude možný doprodej zbývajících hnojiv vyrobených resp. uvedených do oběhu před tímto datem.

Na jaké výrobky se nařízení č. 2019/1009 vztahuje?

Nové nařízení č. 2019/1009 nově pokrývá široké spektrum hnojivých výrobků – hnojiva, materiály k vápnění půd, pomocné půdní látky, směsi hnojivých výrobků a další. Nové nařízení stanoví seznam kategorií podle funkce výrobku (KFV) a podle kategorie složkových materiálů (KSM). Dále je uveden pozitivní seznam materiálů, které je možné použít jako složky pro výrobu hnojivých výrobků – včetně limitů kontaminujících látek. Nové nařízení určuje také pravidla pro označování a způsob, jakým bude prokazována shoda s požadavky nařízení.

Jak mohu prokázat shodu s požadavky nařízení? Co musím doložit?

Posuzování shody je různé podle kategorie výrobků.

Pro běžné kategorie (např. minerální hnojiva, digestáty z energetických plodin, šáma a další) je posouzení shody na samotném výrobci, který provede tzv. samocertifikaci.

U dalších skupin výrobků (vedlejší produkty živočišného původu kategorie 2 + 3, rostlinné biostimulanty, zpracované rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty) je posouzení provedeno třetí stranou, tedy akreditovaným orgánem shody (tzv. oznámeným subjektem).

Nejpřísnější režim je určen pro komposty a jiné digestáty než ty vyrobené z energetických plodin – v tomto případě musí mít výrobce zavedený vlastní systém kvality výrobního procesu (např. ISO). Posouzení bude i v tomto případě provedeno oznámeným subjektem.

Po splnění požadavků nového Nařízení bude možné opatřit výrobek označením „CE“.

Musím tedy hnojivové výrobky uváděny na trh EU označovat CE?

Harmonizace podle nového nařízení není povinná a další možností pro legální uvedení hnojivého výrobku na trh je i nadále využití stávajících nástrojů dle zákona o hnojivech, tj. registrace a ohlášení nebo možnost vzájemného uznávání neharmonizovaných produktů dle evropské legislativy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515) – v České republice se jedná o zákon č. 156/1998 Sb.

Musím CE hnojiva nahlašovat nebo nějakým způsobem registrovat?

Hnojiva deklarovaná jako CE HNOJIVA není třeba v České republice registrovat ani ohlašovat, mohou být přímo uváděna do oběhu. Výrobce plně odpovídá za to, že CE HNOJIVA splňují požadavky dané nařízením. To se týká jak předepsaných forem a obsahu živin s využitím povolených odchylek, tak označování a balení. Uvádění CE HNOJIV do oběhu je rovněž zdarma. Stejně jako tomu bylo u hnojiv ES, bude možné dobrovolně žádat ÚKZÚZ o zařazení výrobků do registru hnojiv.  

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Cílem změn je především usnadnění uvádění těchto výrobků na evropský trh.

Otevírá jednotný trh pro hnojivé výrobky, na které se nevztahovala harmonizovaná pravidla.

Stanovuje společná pravidla pro požadavky na bezpečnost, kvalitu a označování hnojivých výrobků.

Poprvé zavádí limity pro toxické kontaminující látky. To zajistí vysokou úroveň ochrany půdy a sníží zdravotní a environmentální rizika.

Zachovává částečnou harmonizaci, protože nezabraňuje tomu, aby byly hnojivé výrobky zpřístupňovány na vnitřním trhu v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

POŽADAVKY

Nařízení stanoví pravidla pro hnojivé výrobky EU s označením CE, včetně požadavků na:

maximální limity kontaminujících látek a patogenů (mikroorganismů způsobujících nemoci),
minimální obsah živin a jiné relevantní charakteristiky podle kategorie výrobku,
označování.

Zkoušky k ověření shody hnojivých výrobků musí být prováděny spolehlivým a opakovatelným způsobem.

Jaká je role společnosti Profi Cert v tomto složitém procesu?

Pro naše klienty zabezpečujeme testování hnojivových výrobků v akreditovaných laboratořích, kontrolujeme a zpracováváme technickou dokumentaci a prohlášení o shodě tak, aby byly splněny veškeré nutné kroky k uvedení výrobku na trh v souladu s danými předpisy, které se na daný produkt vztahují.

Pomůžeme i Vám s uvedením Vašeho výrobku na trh EU. Kontaktujte nás, na Vaše dotazy rádi odpovíme!

V případě zájmu o certifikaci nás neváhejte kontaktovat!

Kontaktní formulář