Pravidla pro certifikaci výrobků

Ve společnosti Profi Cert v.o.s. platí tyto pravidla pro všechny činnosti a postupy posuzování shody a dobrovolné certifikace podle právních předpisů ČR / směrnic a nařízení EU.

Certifikačný orgán vlastní politiky a postupy, pomocí kterých vykonává své činnosti nestranně, objektivně a nediskriminačně. Postupy a pravidla jsou podrobně popsané v Příručce kvality, Politice kvality, Metodických pokynech.

Profi Cert v.o.s. vykonává:

1. Dobrovolnou certifikaci výrobků podle certifikační schématu 2:

Toto schéma zahrnuje zkoušení typu a dozor nad certifikovaným výrobkem během platnosti
certifikátu.

  • vzorky výrobku požadované certifikačním orgánem,
  • zkoušení vzorků výrobků – stanovení vlastností zkoušením nebo posouzením,
  • posouzení – přezkoumání výsledků zkušebního protokolu s předpisy a specifikacemi,
  • rozhodnutí certifikačního orgánu o certifikaci,
  • vydání certifikátu a/nebo oprávnění používat certifikační značku,
  • dozor testováním, kontrola výrobku na vzorcích odebraných z výroby nebo od klienta

Proces certifikace

ŽÁDOST

Klient požádá o certifikaci doručením příslušné vyplněné žádosti s přiloženou technickou dokumentací na certifikačný orgán. Formuláře žádostí jsou umístěny na stránce
www.proficert.cz/zadost. Certifikačný orgán přezkoumá žádost, technickou dokumentaci a posoudí kompetenční a odbornou způsobilost. Je-li výsledek přezkoumání kladný, CO navrhne smlouvu (smluvní podmínky, technický předpis vhodný na posouzení shody, rozsah zkoušek, inspekce systému řízení výroby, cena, termíny a jiné závazky, povinnosti a zodpovednosti objednavatele a vykonavatele).

HODNOCENÍ

Po vzájemném potvrzení smlouvy a splnění smluvných podmínek započne certifikační orgán vykonávat hodnocení (vzorkovaní, testování, audity, inspekce) podle interních postupů uvedených v Metodických pokynech certifikačního orgánu.

PŘEZKOUMÁNÍ

Certifikačný orgán přezkoumá zjištěné skutečnosti, informace a výsledky získané během procesu hodnocení a zpracuje je do příslušných závěrečných zpráv a informuje klienta s možností se k nim vyjádřit.

ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o certifikacii vykonává certifikačný orgán na základě výsledku hodnocení. V případě kladného výsledku hodnocení certifikačný orgán vystaví certifikát. V případě dobrovolné certifikace má certifikát platnost 5 roků. V případě stavebních výrobků má certifikát neomezenou platnost.

DOZOR

Dozor nad certifikovanými výrobkami se vykonává způsobem podle příslušného certifikačního schématu. K dobrovolnému certifikátu je dozor vykonávaný minimálne 2x během platnosti certifikátu zkoušením odebraného vzorku certifikovaného výrobku. Pro stavební výrobků je dozor vykonávaný v ročních intervalech podle příslušné certifikační schémy (kontrola odobraného výrobku zkoušením, inspekce systému řízení výroby).

Změny ovlivňující certifikaci

Klient musí bezodkladně informovat certifikační orgán o změnách, které mají vliv na shodu s certifikačnými požadavky. Certifikační orgán taktéž oznamuje klientovi změny požadavků na certifikaci. Změny můžou mít vliv na další pokračování platnosti certifikátu.

Ukončení, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikace

Certifikačný orgán má podmínky udělování, udržování, rozšíření, omezení a odnětí certifikace stanovené v interních metodických pokynech certifikačního orgánu.

STÍŽNOSTI, ODVOLÁNÍ

Právo podat námitky nebo stížnosti a odvolání týkající se činnosti nebo výsledků činnosti certifikačního orgánu mají všichni zainteresovaní – klient, dodavatel nebo další strany. Stěžovatel podá námitky, stížnosti nebo odvolání písomnou formou nejpozději do 10 dní od ukončení předmětné činnosti, resp. podle dohodnuté lhůty v oboustranné uzavřené smlouvy. Stížnost nebo odvolání musí obsahovat jméno a adresu osoby, která stížnost podává, stručný popis předmětu stížnosti / odvolání a podpis stěžovatele. V případě neúplnosti bude stěžovatel vyzvaný na doplnění chybějících údajů. Termíny a postupy na řešení stížností / odvolaní má certifikační orgán popsané v Příručce kvality a v legislativních předpisech, podle kterých postupuje při výkonu svých činností. Certifikačný orgán řeší stížnosti /odvolání bezodkladně, nediskriminačně a nestranně.

Stížnost / odvolání sa podává písemně na adresu:

Profi Cert v.o.s.,
Nové sady 988/2
602 00 Brno – Staré Brno

Kontaktní osoba: Ing. Marek Vidlička, mobil: +420 608 718 187, e-mail: vidlicka@proficert.cz

Dokument ke stažení v PDF