CE certifikát - vše co potřebujete vědět

Prodej výrobků podléhá mnohým zákonům a musí splňovat několik podmínek (nejen) ohledně kvality. Zda daný produkt splňuje všechny nezbytné požadavky, zjistíte prostřednictvím značek na obalech. Jednou z nich je i označení CE.

V následujících řádcích se podíváme právě na to, co toto označení znamená, kdo ho musí na své výrobky dávat a zodpovíme i mnohé další otázky týkající se této “certifikace”.

CE certifikat

Co je certifikát CE?

Značka CE označuje výrobky, které vyhovují právním předpisům Evropské unie, a tak se mohou volně prodávat na evropském trhu. Tím, že na svůj produkt výrobce připojí označení CE, tak na vlastní odpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi právními požadavky na toto označení, a tudíž se může prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru a Turecku. Do Evropského hospodářského prostoru patří 27 členských států Evropské unie a země ESVO, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Označení CE nemusí mít všechny výrobky prodávající se v Evropské unii, certifikace je vyžadována pouze na určité kategorie výrobků, které specifikují směrnice o používání tohoto označení. Na jiné výrobky, než výrobky stanovené těmito předpisy, se označení CE umístit nesmí!

CE je jediné označení, které znamená shodu s úplně všemi požadavky, které jsou na základě směrnic či techn. předpisů pro výrobce ohledně jeho produktu kladené. Státy Evropské unie nesmějí mít ve svých vnitrostátních předpisech odkazy na jiné označení shody, které by souvisely s označením CE.

Další značení může výrobek mít jen tehdy, pokud splní tyto podmínky:

 • mají odlišnou funkci jako označení CE,
 • je vyloučená záměna s označením CE,
 • a nijak nezhoršují čitelnost a viditelnost označení CE.

Označení CE je náhradou za všechny povinné označení shody výrobku, které mají stejný význam jako CE a existovaly ještě před harmonizací.

Povinné označení CE

Značku CE je povinné používat na širokou škálu výrobků, počínaje elektrickými zařízeními, přes hračky až po lékařské přístroje či civilní výbušniny. Jde o kategorie výrobků, na které se vztahují zvláštní směrnice EU.

Pro tyto produkty je označení CE povinné:

 • aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
 • lanové dráhy určené pro dopravu osob
 • zařízení spojené se spotřebou energie (chladnička, TV, žárovka)
 • elektrické / elektronické zařízení (elektromagnetická kompatibilita)
 • zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • výbušniny pro civilní použití a pyrotechnika
 • teplovodní kotle
 • zařízení spalující plynná paliva
 • diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 • výtahy
 • stavební výrobky
 • stroje
 • zařízení pracující s nízkým napětím
 • měřicí zařízení
 • zdravotnické pomůcky
 • zařízení spojené s emisí hluku na životního prostředí
 • váhy s neautomatickou činností
 • osobní ochranné pracovní prostředky
 • tlakové zařízení
 • rádiové a telekomunikační koncová zařízení
 • rekreační čluny a plavidla
 • hračky
 • tlakové nádoby
 • zařízení obsahující nebezpečné látky

Označení CE nemusí mít úplně všechny výrobky, které se prodávají na evropském trhu. Nevyžaduje se například u chemikálií, kosmetiky, potravin a podobně.

Označení výrobku CE

Výjimky z označení CE

Jako při všem, tak i v případě certifikace CE existují výjimky. Jako výrobce nejste v některých případech povinen umístit na svůj výrobek označení CE, a to i přesto, že produkt i jeho zamýšlené použití je předmětem harmonizované normy. A to tehdy, pokud:

 • se produkt vyrábí individuálně nebo na míru podle potřeb zákazníka
 • je nutné dodržet během výroby tradiční postupy, aby se zachovala chráněná známka produktu

Pro použití některé z těchto výjimek si raději předem ověřte, že se bez debat vztahuje i na váš produkt. Jinak se totiž může stát, že vás budou čekat problémy s orgány, které na trh dohlížejí.

Proč se vyplatí mít označení CE?

V první řadě je označení CE povinné pro výrobky stanovené danými směrnicemi EU při uvádění na trh – viz bod výše. Další výhody jsou následující:

 • není třeba žádných dalších certifikátů či testování,
 • možnost obchodovat v jakékoliv zemi Evropského vnitřního trhu bez další dokumentace,
 • snazší srovnávání výrobků pro zákazníky,
 • podpora důvěryhodnosti výrobku.

Výhodou označení CE je zejména to, že pokud ho vaše výrobky mají, tak jejich prodej musí umožnit všechny země, ve kterých tento “certifikát” platí. Veřejné orgány daného státu už od vás nemohou žádat další certifikáty, značky nebo dodatečné zkoušky.

Se svým výrobkem tak díky tomu můžete obchodovat v jakékoliv zemi evropského vnitřního trhu, aniž byste museli vytvářet novou dokumentaci.

Zjednodušíte porovnávání výrobků svým zákazníkům. Díky označení CE a prohlášení o parametrech dokážou koneční uživatelé lépe ověřit vlastnosti výrobku a zároveň je porovnat s jinými produkty v rámci jednoho technického přístupu.

Zároveň podpoříte i svou důvěryhodnost, protože připojení označení CE na výrobek v praxi znamená, že jste se postarali o to, aby parametry prodávaného výrobku odpovídaly parametrům ve vašem prohlášení. A také že tyto parametry odpovídají správné evropské technické specifikaci.

Označení CE navíc obsahuje důležité hlavní informace o vašem produktu a odkazy na další dokumenty s doplňujícími informacemi.

Jak umístit označení CE na výrobek?

V první řadě musí být označení CE na výrobku viditelné, čitelné a nesmazatelné. Iniciály CE, ze kterých se označení skládá, musí mít stejnou výšku, a to nejméně 5 mm. Některé kategorie mohou však mít na velikost písmen jiné požadavky. Pro zvětšování nebo zmenšování písma musíte zachovat jejich proporce. Pokud zůstane označení CE dostatečně viditelné, můžete jej na výrobek umístit v různých grafických variacích, například ho sladit s barvou výrobku.

Ne vždy je však možné umístit označení CE přímo na výrobek. Co s tím? Tehdy mu můžete najít místo na obalu nebo v průvodní dokumentaci.

V případě, že se na váš produkt vztahuje hned několik evropských nařízení či směrnic, které vyžadují označení CE, tak byste měli v průvodní dokumentaci mít, že výrobek odpovídá všem platným předpisům EU.

Jak získat označení CE?

Výhradní odpovědnost za prohlášení o shodě výrobku se všemi požadavky nese výrobce. K zajištění označení CE pro svůj výrobek nepotřebujete žádnou licenci, ale ještě dříve, než tak učiníte, musíte vyřídit následující náležitosti:

 • zajistit shodu výrobku se všemi požadavky Evropské unie,
 • určit, zda můžete posoudit produkt vy nebo jste povinen požádat oznámený subjekt,
 • sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá,
 • vytvořit a podepsat EU/ES prohlášení o shodě,

Od momentu, kdy váš produkt nese označení CE, tak jste povinen poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na požádání celou dokumentaci a informace týkající se tohoto označení.

Technická dokumentace pro vyhotovení označení CE

Obsahem technické dokumentace potřebné k vyřízení označení CE jsou informace o konstrukci produktu, jeho výrobci a také o způsobu fungování. Kromě toho tam musí být uvedeny všechny skutečnosti, které potvrzují soulad produktu s platnými požadavky. Uvádění jakéhokoliv výrobku na trh musí předcházet jisté úkony:

 • připravení technické dokumentace,
 • zajištění toho, že orgány dozoru nad trhem budou mít na požádání přístup k technické dokumentaci od momentu, kdy je výrobek uvedený na trh,
 • uchování technické dokumentace 10 let od uvedení výrobku.

I technická dokumentace musí obsahovat příslušné informace, jako je jméno a adresa, stručný popis výrobku, identifikaci výrobku, název adresy všech firem, které na produktu pracovali a také všech oznámených subjektů, které posuzovaly shodu výrobku.

Dále v technické dokumentaci nesmí chybět postup posouzení shody, EU prohlášení o shodě, návod k použití, soupis předpisů a technických norem, které výrobek splňuje, seznam částí výrobku či výsledky zkoušek.

Jazyk v technické dokumentaci si obvykle můžete vybrat podle svých preferencí. V některých případech vás však mohou orgány dozoru nad trhem požadovat její překlad do jiného jazyka. Závisí to na zemi Evropské unie, v níž se výrobek uvádí na trh. Tehdy však dokumentace nemusí být v tištěné podobě, stačí elektronická verze.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je povinným dokumentem, který musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce podepsat, a tak potvrdit, že produkty splňují požadavky Evropské unie. Tímto podpisem výrobce přebírá také plnou odpovědnost za soulad produktu s právními předpisy. Prohlášení musí obsahovat:

 • jméno výrobce a plnou adresu firmy,
 • výrobní číslo, model nebo označení druhu produktu,
 • prohlášení o převzetí plné odpovědnosti za výrobek,
 • způsob identifikace výrobku,
 • údaje o oznámeném subjektu, který provedl posouzení shody,
 • právní předpisy, se kterými je výrobek v souladu a harmonizované normy, které prokazují shodu,
 • jméno a podpis,
 • datum vyhotovení,
 • a případné doplňující informace.

Prohlášení o shodě a návod je třeba nakonec přeložit do těch jazyků zemí Evropské unie, ve kterých se daný výrobek prodává.

V případě zájmu o certifikaci nás neváhejte kontaktovat!

Kontaktní formulář