Certyfikacja produktów

Certyfikacja produktu to proces potwierdzenia zgodności właściwości wyrobu z wymaganiami przepisów technicznych. Poza analizą ryzyka, badaniem w akredytowanym laboratorium i porównaniem właściwości produktu z wymaganiami rozporządzenia, zwykle obejmuje również nadzór nad stabilnością jakości certyfikowanego produktu przez okres ważności certyfikatu. Wynikiem certyfikacji jest wydanie certyfikatu potwierdzającego, że wyrób spełnia wymagania techniczne.

Znaczenie certyfikatu:

 • Wiarygodność producenta i produktu
 • Gwarancja stabilności wybranych właściwości produktu
 • Weryfikacja jakości dla klientów
 • Lepsze ugruntowanie pozycji na rynku
 • Poprawa wizerunku firmy
 • Zwiększenie udziału eksportu w firmie
 • Ugruntowanie pozycji na rynku polskim dla importerów
 • Zmniejszenie zakresu badań, a tym samym kosztów firmy
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa reklamacji produktów

Zakres usług:

 • Certyfikacja nieobowiązkowa, certyfikacja dobrowolna
 • Domniemanie zgodności – badanie, przygotowanie deklaracji
  zgodności, oznakowanie CE
 • Pomiary i kontrola jakości Twoich produktów – akredytowany protokół
  z pomiarów
 • Certyfikacja wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z
  żywnością
 • Deklaracja zgodności UE
 • Deklaracja właściwości użytkowych
 • Pomoc w rozwiązywaniu reklamacji produktów
 • Usługi doradcze i zapewnienie certyfikacji w zakresie wyrobów budowlanych
 • Certyfikacja wyrobów z tworzyw sztucznych i chemicznych

Współpracujemy z:

 • Akredytowanymi laboratoriami w Czechach i UE
 • Urzędami certyfikacji

Oznakowanie CE – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Sprzedaż wyrobów podlega wielu przepisom prawnym i musi spełniać kilka warunków (nie tylko) dotyczących jakości. Informacje, czy dany produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania, można stwierdzić z oznaczeń na opakowaniu. Jednym z nich jest również oznakowanie CE.

W kolejnych punktach wyjaśnimy dokładnie, co właściwie oznakowanie CE oznacza, kto ma obowiązek umieszczać go na swoich produktach, a także odpowiemy na wiele innych pytań dotyczących tego oznakowania.

Co oznacza oznakowanie CE

Oznakowanie CE umieszczone jest na wyrobach, które są zgodne z wszystkimi dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej i tym samym mogą być swobodnie sprzedawane na rynku europejskim. Umieszczając znak CE na swoim produkcie producent oświadcza na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące tego oznaczenia i dlatego może być sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Turcji. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje EFTA, czyli Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Nie wszystkie produkty sprzedawane na terenie Unii Europejskiej jednak muszą posiadać oznakowanie CE. Deklaracja zgodności jest wymagana tylko dla niektórych grup produktów, które określają wytyczne stosowania tego oznakowania. Zabronione jest umieszczanie oznakowania CE na produktach, dla których specyfikacje UE nie istnieją lub nie wymagają umieszczenia oznakowania CE!

CE to jedyne oznaczenie, które potwierdza zgodność ze wszystkimi wymogami dyrektyw czy przepisów, dotyczących konkretnego wyrobu, które jako producent musisz spełnić. Państwa członkowskie winny powstrzymać się od wprowadzania do swoich przepisów jakichkolwiek odniesień do innych oznaczeń zgodności niż oznakowanie CE, które byłyby sprzeczne z zadaniami oznakowania CE.

Wyrób może posiadać dodatkowe oznakowania i znaki tylko wtedy, gdy spełnia następujące warunki:

 • pełnią one inną funkcję niż oznakowanie CE,
 • nie będą mylone ze znakiem CE,
 • nie ograniczają czytelności i widoczności oznakowania CE.

Znakowanie CE zastępuje wszystkie obowiązujące oznakowania zgodności, które mające takie samo znaczenie, a które obowiązywały w państwach członkowskich przed harmonizacją.

Obowiązkowe oznakowanie CE

Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla szerokiej szkali produktów, począwszy od urządzeń elektrycznych, poprzez zabawki, aż po wyroby medyczne, czy cywilne materiały wybuchowe. Są to grupy produktów, do których mają zastosowanie specjalne dyrektywy UE.

Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla tych produktów:

 • aktywne implanty medyczne
 • urządzenia linowe do przewozu osób
 • sprzęt związany ze zużyciem energii (lodówka, telewizor, żarówka)
 • sprzęt elektryczny / elektroniczny (kompatybilności elektromagnetyczne)
 • chłodziarki i zamrażarki
 • urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
 • materiały wybuchowe do użytku cywilnego, pirotechnika
 • kotły wodne
 • urządzenia spalające paliwa gazowe
 • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 • windy i dźwigi
 • wyroby budowlane
 • maszyny
 • urządzenia „niskiego napięcia” oraz sprzęt elektryczny
 • przyrządy pomiarowe
 • urządzenia medyczne
 • urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • wagi nieautomatyczne
 • środki ochrony osobistej/indywidualnej
 • urządzenia ciśnieniowe
 • telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe
 • rekreacyjne jednostki pływające
 • zabawki
 • proste zbiorniki ciśnieniowe
 • sprzęt zawierający materiały niebezpieczne

Nie wszystkie produkty sprzedawane na rynku europejskim muszą posiadać oznakowanie CE. Nie trzeba umieszczać go na produktach, do których nie mają zastosowania dyrektywy nowego podejścia, np. chemikaliach, kosmetykach, żywności, artykułach dekoracyjnych, opakowaniach, meblach itp.

Zwolnienie z oznakowania CE

Jak wszędzie, istnieją wyjątki od zastosowania oznakowania CE. Jako producent nie masz obowiązku umieszczenia CE na swoim wyrobie, mimo że produkt i jego przeznaczenie podlegają normie zharmonizowanej. A to w przypadku:

 • wyrób jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie dla danego zastosowania,
 • produkcja wyrobu musi przebiegać w sposób tradycyjny w celu zagwarantowań.

W przypadku zamiaru skorzystania z jednego z tych wyjątków należy upewnić się, że wyjątki te mają na pewno zastosowanie do danego wyrobu, gdyż w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z organami nadzoru rynku.

Dlaczego warto posiadać oznakowanie CE?

Przede wszytkim, oznakowanie CE jest obowiązkowe dla wyrobów określonych w dyrektywach UE, zanim  zostaną wprowadzone na rynek – patrz punkt powyżej. Inne korzyści są następujące:

 • nie są wymagane żadne dodatkowe certyfikaty ani badania,
 • możliwość handlu w dowolnym kraju wewnętrznego rynku europejskiego bez dodatkowej dokumentacji,
 • łatwiejsze porównywanie produktów dla klientów,
 • wsparcie wiarygodności produktu.

Zaletą oznakowania CE jest swobodny przepływ towaru w ramach Unii Europejskiej, ich sprzedaż musi być możliwa we wszystkich krajach, w których oznakowanie obowiązuje. Organy publiczne danego kraju nie mogą już domagać się jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń, certyfikatów, czy dodatkowych badań.

Dzięki temu możesz handlować swoim produktem w dowolnym kraju europejskiego rynku wewnętrznego bez konieczności tworzenia nowej dokumentacji.

Swoim klientom ułatwisz porównywanie produktów. Dzięki oznakowaniu CE i deklaracji właściwości użytkowych, końcowi użytkownicy mogą lepiej zweryfikować właściwości produktu i jednocześnie porównać je z innymi produktami w ramach jednego podejścia technicznego.

Jednocześnie wesprzesz swoją wiarygodność, ponieważ umieszczenie oznakowania CE na produkcie w praktyce oznacza, że zrobiłeś wszystko po to, by parametry sprzedawanego produktu odpowiadały parametrom w Twojej deklaracji. Zarazem, by parametry te odpowiadały prawidłowej europejskiej specyfikacji technicznej.

Ponadto oznakowanie CE zawiera ważne kluczowe informacje o produkcie oraz linki do innych dokumentów z dodatkowymi informacjami.

Jak umieścić oznakowanie CE na produkcie?

Oznakowanie CE na produkcie musi być przede wszystkim widoczne, czytelne i trwałe. Oznakowanie CE musi składać się z liter „CE”, przy czym powinny mieć pionowo taki sam rozmiar i nie mogą być mniejsze niż 5 mm. Jednak niektóre grupy produktów mogą mieć inne wymagania dotyczące rozmiaru liter. Jeśli chcesz zmniejszyć lub powiększyć oznakowanie CE na produkcie, należy zachować proporcje obu liter. O ile litery pozostają widoczne, oznakowanie CE może przybierać różne formy (np. kolor, wypełnienie lub kontur).

Jednak nie zawsze jest możliwe umieszczenie oznakowania CE bezpośrednio na produkcie. Co należy zrobić w takim razie? Można umieścić je na ewentualnym opakowaniu lub na dokumentach dołączonych do produktu.

Jeżeli Twój produkt podlega kilku dyrektywom/rozporządzeniom UE, które wymagają umieszczenia oznakowania CE na produkcie, dokumenty towarzyszące muszą wskazywać, że produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami UE.

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Wyłączna odpowiedzialność za deklarację zgodności wyrobu ze wszystkimi wymaganiami spoczywa na producencie. Aby umieścić oznakowanie na produkcie, nie trzeba mieć zezwolenia. Przed umieszczeniem oznakowania należy jednak:

 • zapewnić zgodność produktu ze wszystkimi wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
 • zdecydować, czy możesz sam ocenić produkt, czy musisz zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej,
 • skompletować dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z przepisami,
 • sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE/WE,

Po umieszczeniu oznakowania CE na produkcie jesteś zobowiązany, na wniosek właściwego organu krajowego, przekazać wszystkie informacje i dokumenty dotyczące oznakowania CE.

Dokumentacja techniczna wymagana do oznakowania CE

Dokumentacja techniczna wymagana do oznakowania CE zawiera informacje na temat konstrukcji, produkcji, funkcjonowania wyrobu oraz jego producenta. Ponadto muszą być tam podane wszystkie informacje potwierdzające zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami. Przed wprowadzeniem jakiegokolwiek produktu na rynek musisz spełnić:

 • przygotować dokumentację techniczną,
 • zapewnić dostępność dokumentacji dla organów nadzoru rynku, na ich żądanie, zaraz po wprowadzeniu produktu do obrotu,
 • przechowywać dokumentację techniczną przez 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu.

Rownież dokumentacja techniczna musi zawierać odpowiednie informacje, takie jak nazwa i adres producenta, krótki opis produktu, identyfikacja produktu, nazwa i adres wszystkich firm, które uczestniczyły w projektowaniu i produkcji produktu, a także dane wszystkich jednostek notyfikowanych, które oceniły zgodność produktu.

Dokumentacja techniczna musi również zawierać procedurę oceny zgodności, deklarację zgodności UE, instrukcje obsługi, wykaz przepisów i norm technicznych, z którymi produkt jest zgodny, wykaz części produktu lub wyniki badań.

Zgodnie ze swoimi preferencjami zazwyczaj możesz wybrać język, w którym przygotowuje się dokumentację techniczną. W niektórych przypadkach organy nadzoru rynku mogą jednak zażądać jej przetłumaczenia na inny język, w zależności od kraju Unii Europejskiej, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu. W takim przypadku jednak dokumentacja nie musi mieć formy drukowanej, wystarczy format elektroniczny.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności jest dokumentem obowiązkowym. Musi zostać podpisany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, aby potwierdzić, że produkty spełniają wymagania Unii Europejskiej. Podpisując deklarację, producent przejmuje również pełną odpowiedzialność za zgodność produktu z odpowiednimi przepisami UE. Deklaracja musi zawierać:

 • nazwę producenta i pełny adres,
 • numer seryjny, model lub typ produktu,
 • oświadczenie o odpowiedzialności producenta za produkt,
 • sposób identyfikacji produktu,
 • dane jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności,
 • odpowiednie przepisy, z którymi wyrób jest zgodny oraz normy zharmonizowane, które wykazują zgodność,
 • imię i nazwisko oraz podpis,
 • datę wydania deklaracji,
 • oraz wszelkie dodatkowe informacje.

Niezbędne jest przetłumaczenie deklaracji zgodności UE na język lub języki wymagane w kraju UE, w którym produkt jest sprzedawany.