Posuzování shody, Prohlášení o shodě

Jako výrobce musíte provést analýzu rizik a zajistit, aby vaše výrobky byly před svým uvedením na trh EU v souladu s určitými pravidly.

Tento postup se nazývá posuzování shody a provádí se jak během fáze vývoje výrobku, tak jeho produkce. I když zadáte vývoj nebo výrobu produktu subdodavateli, odpovědnost za provedení posouzení shody stále nesete vy. Informace získané během posuzování shody musí být zaneseny do technické dokumentace výrobku.

Jak prokázat soulad výrobku s pravidly EU?

Měli byste si ověřit, zda se na váš výrobek vztahují nějaké předpisy EU. Pokud ano, musíte dříve, než začnete s tímto výrobkem volně obchodovat v rámci Unie, zajistit jeho soulad s požadavky těchto předpisů.

Pokud v dané oblasti existují harmonizované normy, může vám to pomoci prokázat soulad výrobku s pravidly EU.

Co jsou harmonizované normy?

Vytvářením harmonizovaných norem​ se zabývají uznané evropské normalizační organizace: CENCENELEC ETSI. Když se budete ve fázi vývoje a výroby vašich produktů řídit harmonizovanými normami, budou vaše produkty odpovídat příslušným pravidlům EU. Této zásadě se říká „předpoklad shody”.

Posuzování shody vašich výrobků

V některým případech můžete jako výrobce provést vlastní posouzení shody vašeho výrobku. V jiných musíte požádat o pomoc organizaci posuzování shody (tzv. oznámený subjekt). Měli byste si prostudovat příslušné právní předpisy EU vztahující se na váš výrobek, kde zjistíte, zda musíte provést posouzení shody za pomoci určité organizace.

Organizace posuzování shody

Oznámené subjekty jsou organizace, které určily státy EU, aby posuzovaly shodu určitých výrobků předtím, než jsou uvedeny na trh.

Oznámený subjekt si můžete vybrat ze seznamu na internetových stránkách NANDO (oznámené a jmenované organizace podle nového přístupu).

Jak provést vlastní posouzení shody

V případě, že váš výrobek nemusí ověřit nezávislý subjekt, provedete posouzení shody vy sami. Zahrnuje to vyhodnocení a zdokumentování možných rizik, která se při používání výrobku mohou objevit.

Sestavení technické dokumentace

Vaše technická dokumentace musí obsahovat všechny doklady prokazující, že váš výrobek splňuje technické požadavky. Seznamte se s tím, jak vypracovat technickou dokumentaci.

Nabízíme vám odborné posouzení shody výrobků a vypracování Prohlášení o shodě. Vypracujeme analýzu rizik a návrh opatření k odstranění rizik. Připravíme na vaše výrobky správný výrobní štítek.

V případě zájmu o certifikaci nás neváhejte kontaktovat!

Kontaktní formulář